Advocatenkantoor NagelAdvocatenkantoor Nagel Almere |Koningsbeltweg 35Q 1329 AB Almere

Home de Advocaat Rechtsgebieden Algemene Voorwaarden Privacy Statement Klachtenregeling Kosten Contact

Advocatenkantoor Nagel | Privacystatement

Advocatenkantoor Nagel respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en haar cliënten. Zij zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Zij verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Waarom Advocatenkantoor Nagel uw gegevens nodig heeft
Advocatenkantoor Nagel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Advocatenkantoor Nagel verwerkt persoonsgegevens in verband met de door u verstrekte opdracht tot dienstverlening. Hieronder vallen

Delen met anderen
Uw gegevens zullen slechts aan derden worden verstrekt ter uitvoering van de door u gegeven opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel ter incassering van openstaande nota's.

Hoe lang bewaart Advocatenkantoor Nagel gegevens
Advocatenkantoor Nagel zal uw persoonsgegevens eerst na een verzoek uwerzijds en na volledig te hebben voldaan aan uw betalingsverplichting uit haar digitaal systeem halen.

Bezwaar maken tegen verwerking
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Nagel. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Advocatenkantoor Nagel een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

Recht op indienen klacht
Advocatenkantoor Nagel wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat Advocatenkantoor Nagel niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Advocatenkantoor Nagel behoudt zich het recht voor de privacystatement eenzijdig aan te passen.

© 2024 Advocatenkantoor Nagel Almere

realisatie: Titana automatisering