Advocatenkantoor NagelAdvocatenkantoor Nagel Almere |Koningsbeltweg 35Q 1329 AB Almere

Home de Advocaat Rechtsgebieden Algemene Voorwaarden Privacy Statement Klachtenregeling Kosten Contact

Advocatenkantoor Nagel | Algemene Voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES

 1. Advocatenkantoor Nagel: De besloten vennootschap Advocatenkantoor Nagel B.V, gevestigd te Almere
 2. Opdrachtgever: De contractspartij met wie Advocatenkantoor Nagel een overeenkomst van opdracht gesloten heeft
 3. Verschotten:De door opdrachtgever te betalen uitgaven die Advocatenkantoor Nagel in het belang van de uitvoering van de overeenkomst doet aan derden

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met Advocatenkantoor Nagel gesloten worden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 DE OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat een (rechts)persoon Advocatenkantoor Nagel verzocht heeft om zijn belangen te behartigen en Advocatenkantoor Nagel deze opdracht heeft aanvaard
 2. Binnen vijf werkdagen na de aanvaarding van de opdracht krijgt de opdrachtgever daarvan een schriftelijk bevestiging
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten

Artikel 4 DE DECLARATIE EN HET VOLDOEN DAARVAN

 1. De opdrachtgever is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht verschuldigd het overeengekomen honorarium vermeerderd met 21% omzetbelasting of de eigen bijdrage zoals vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand en eventuele verschotten
 2. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van een overeen te komen uurloon of op basis van een vaste prijs voor de gehele uitvoering van de overeenkomst van opdracht
 3. Advocatenkantoor Nagel is telkens gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van voorschotten te verlangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de einddeclaratie
 4. Over het honorarium wordt bij einddeclaratie nog 6% kantoorkosten berekend
 5. De declaraties van Advocatenkantoor Nagel dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Bij overschrijding van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Advocatenkantoor Nagel is dan gerechtigd om een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente aan de opdrachtgever in rekening brengen. Alsdan zullen tevens de werkzaamheden worden opgeschort en zal de advocaat zich in een eventuele procedure onttrekken
 6. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van de in te vorderen declaratie(s)
 7. Klachten over een factuur of de specificatie daarvan, dienen binnen een maand na de factuurdatum kenbaar gemaakt te worden. Indien binnen die termijn geen klachten ontvangen zijn, zal de opdrachtgever geacht worden de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen

Artikel 5 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De overeenkomst van opdracht geldt uitsluitend tussen de (voormalig) opdrachtgever en Advocatenkantoor Nagel, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen
 2. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Nagel voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag dat door haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico
 3. Indien geen uitkering krachtens de in lid 2 van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor nagel in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting
 4. Indien Advocatenkantoor Nagel derden moet inschakelen om de belangen van een opdrachtgever optimaal te kunnen behartigen, dan zal zij daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele schade veroorzaakt door derden is Advocatenkantoor Nagel niet aansprakelijk, behoudens in gevallen waarbij aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld
 5. Advocatenkantoor Nagel is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten
 6. Alle vorderingen en andere bevoegdheden die een (voormalig) opdrachtgever in verband met door Advocatenkantoor Nagel verrichte werkzaamheden jegens Advocatenkantoor Nagel heeft, vervallen in ieder geval na ëën jaar vanaf het moment waarop de (voormalig) opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 6 BEWAARTERMIJN EN VERJARING VAN VORDERINGEN
Na afsluiting van een dossier, zal een dossier nog gedurende tien jaren bewaard worden. Na ommekomst van die termijn heeft Advocatenkantoor Nagel het recht om het dossier te vernietigen en deze bepaling in te roepen teneinde een beroep op verjaring van een eventuele vordering te staven

Artikel 7 KLACHTEN EN GESCHILLEN
Advocatenkantoor Nagel hanteert een interne klachtenregeling, welke regeling is vermeld op de website

Artikel 8 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten gesloten met Advocatenkantoor Nagel is het Nederlands recht van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de algemene voorwaarden of in een overeenkomst

© 2024 Advocatenkantoor Nagel Almere

realisatie: Titana automatisering